Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Aflæsning af Vandmålere

Hver vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Fjernaflæste vandmålere 2018

Jægerspris Vandværk skal i gang med skifte vandmålere ud, da de nuværende målere ikke har kunne godkendes til at blive siddende længere.

Der er en række ting du skal være opmærksom på i forbindelse med den kommende udskiftning. Her kan du læse, hvordan du forbereder dig bedst mulig.

De nye vandmålere

Din nye vandmåler bliver skiftet til en elektronisk vandmåler fra Kamstrup. Denne måler kan fjernaflæses, hvilket betyder, at du ikke længere selv skal aflæse din måler i forbindelse med årsafregningen til vandværket. Jægerspris Vandværk klarer aflæsningen ved at køre forbi din ejendom med en aflæsningsenhed. Måleren har også et fysisk display så du også selv har mulighedfor at notere dit vandforbrug, hvis du ønsker det.

De nye målere tilbyder nogle forskellige data om dit vandforbrug, som du kan få gavn af, hvis du er i tvivl om hvorfor dit vandforbrug er som det er. Disse data kan Jægerspris Vandværk trække ud af din måler, hvis vi har fysisk adgang til den.

Ny periode for opgørelse af dit årsforbrug

Samtidig med at vi skifter målerne, flytter vi perioden for årsopgørelse af dit vandforbrug, så årsopgørelsen fra 1. januar 2019 kommer til at følge kalenderåret. Det er samme periode som afregningen af dit spildevand til Novafos.

Vi er ved at forhandle med Novafos om, at vi afleverer vores måleraflæsning til dem, så du også slipper for at skulle aflæse din måler til Novafos.

For at indføre den nye afregningsperiode er vi nødt til at lave to afregninger i 2018:

  • Første afregning er den helt normale årsafregning som sker 1. juli. Her skal du aflæse din måler manuelt som du plejer.
  • Anden afregning sker 1. januar 2019  for perioden 1. juli 2018 til 31. december 2018. Her behøver du ikke aflæse din måler selv. Den fjernaflæser Jægerspris Vandværk.

Årsafregninger vil herefter følge kalenderåret.

Hvornår skifter vi vandmåleren?

Jægerspris Vandværk starter målerudskiftningen efter 1. juli 2018, og forventer at være færdig senest 1. december 2018. Du vil blive kontaktet for at finde et tidspunkt der kan passe dig.

Hvem skifter vandmåleren?

Jægerspris Vandværk har indgået aftale med Smedeengens VVS om udskiftning af målere. Smedeengens VVS har lavet aftale med Kolby VVS, så begge firmaer skifter vandmålere i perioden.

Hvad er dit ansvar, når vi skal skifte din vandmåler?

Jægerspris Vandværk tre krav der skal være opfyldt når vi kommer og skifter vandmåleren:

  • Der skal være en myndig person (over 18 år) til stede under besøget. Det er vigtigt,  hvis der er forhold, som der skal tages stilling til på husholdningens/virksomhedens vegne under vores besøg.
  • Den hane eller ventil der sidder foran din måler skal kunne lukkes så vi kan lukke for vandet mens vi skrifter måleren.
  • Der skal være uhindret adgang til måleren og plads nok til udskiftning ved brug af værktøj

Er ovenstående krav ikke opfyldt, eller hvis det konstateres at installationen ikke lever op til regler og krav til udførelse af VVS-installationer og målermontering, kører målerudskifteren uden at skifte måleren.

Hvis du er i tvivl om du opfylder de krav og betingelser der er nævnt her, opfordrer vi dig til at kontakte din VVS-montør for en gennemgang og eventuel udbedring af din målerinstallation.

Når forholdene er udbedret, kan der laves en ny aftale om udskiftning af måleren.

Omkostninger i forbindelse med udbedringer påhviler ejeren af ejendommen, og ikke Jægerspris Vandværk.

Særligt for lodret monteret målere

Har du en lodret måler, skal du være opmærksom på, at vi kan være nødt til at foretage mindre forandringer i rørføringen omkring din måler. De lodrette installationer skal tilpasses fra det gamle indbygningsmål på 105 mm til det nye standard indbygningsmål på 190 mm.

Omkostningen til disse forandringer vil blive afholdt af Jægerspris Vandværk.

Hvis jeg er i tvivl eller vil vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte Jægerspris Vandværk. Vores kontaktoplysninger står her på hjemmesiden.